THỦ TỤC THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

Quantran

New member
#1
THỦ TỤC THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

1. Vốn điều lệ là gì?
Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.
Vốn điều lệ của doanh nghiệp có thể tăng hoặc giảm.

2. Các trường hợp thay đổi vốn điều lệ
Công ty có thể tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau:
Tăng vốn góp của thành viên;
Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới

Công ty có thể giảm vốn điều lệ trong các trường hợp sau:
Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;
Thành viên hiện hữu rút vốn khỏi công ty dẫn đến thay đổi vốn điều lệ;
Thành viên không góp đủ vốn điều lệ như đã đăng ký dẫn đến thay đổi tổng vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
LƯU Ý:

  • Thủ tục trên áp dụng cho doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn nước ngoài.
  • Đối với doanh nghiệp có vốn nước ngoài, trước khi tiến thành thủ tục bên Phòng Đăng ký kinh doanh phải thực hiện văn bản chấp thuận góp vốn bên Phòng Đăng ký đầu tư theo đúng quy định tại Luật đầu tư.
3. Thủ tục thay đổi vốn điều lệ
Trường hợp 1: Thay đổi vốn điều lệ do Chủ sở hữu tăng thêm vốn

  • Thông báo thay đổi vốn điều lệ
  • Quyết định của Chủ sở hữu về việc thay đổi vốn điều lệ.
Trường hợp công ty thay đổi vốn điều lệ do tiếp nhận thêm thành viên mới tham gia bắt buộc phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Trường hợp 2: Thay đổi vốn điều lệ Công ty TNHH Hai thành viên trở lên, Công ty Cổ phần

  • Thông báo thay đổi vốn điều lệ
  • Quyết định của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ;
  • Biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ;
  • Danh sách thành viên => Trường hợp thay đổi tỷ lệ vốn góp
  • Giấy tờ chứng thực cá nhân (CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu) => Trường hợp tiếp nhận thêm vốn góp do thành viên/cổ đông mới tham gia.

 
Top