THỦ TỤC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN GÓP VỐN

Quantran

New member
#1
THỦ TỤC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN GÓP VỐN


Thành viên có quyền định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ, tặng cho và cách khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
Thành viên góp vốn: Là cá nhân hoặc tổ chức cùng tham gia góp vốn và đăng ký thành lập công ty

Trường hợp có thành viên góp vốn không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp đủ được coi là khoản nợ của thành viên đó đối với công ty; trong trường hợp này, thành viên góp vốn có liên quan có thể bị khai trừ khỏi công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên.

1. Các điều kiện thay đổi thành viên góp vốn
a) Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty;
b) Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;
c) Chỉ được chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán.
d) Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:
 • Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;
 • Tổ chức lại công ty;
 • Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.
2. Các trường hợp thành viên góp vốn không được quyền chuyển nhượng vốn góp
Thành viên góp vốn không được quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình trong các trường hợp sau đây:

a) Thành viên góp vốn không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết;
b) Không được chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người không phải là thành viên góp vốn trong trường hợp Hội đồng thành viên/Các thành viên còn lại phản đối;
c) Chưa cam kết hoặc chưa hoàn tất nghĩa vụ về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn của mình đã đăng ký;
d) Quy định đặc biệt khác như quyết định của Tòa án, Phòng đăng ký kinh doanh yêu cầu.

3. Thủ tục thay đổi thành viên góp vốn
Doanh nghiệp đăng ký thay đổi thành viên góp vốn trong các trường hợp sau:
Trường hợp 1: Thành viên cũ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn góp
HỒ SƠ YÊU CẦU:

 • Thông báo thay đổi thành viên ;
 • Hợp đồng chuyển nhượng/giấy tờ hoàn tất việc chuyển nhượng ;
 • Bản sao chứng thực giấy tờ cá nhân của thành viên mới.
Trường hợp 2: Tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới (tăng vốn điều lệ)
HỒ SƠ YÊU CẦU:

 • Thông báo thay đổi thành viên
 • Danh sách thành viên sau khi thay đổi
 • Quyết định của Hội đồng thành viên về việc thay đổi
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi
 • Bản sao chứng thực giấy tờ cá nhân của thành viên mới.
Trường hợp 3: Thành viên góp vốn không góp đủ vốn như cam kết
HỒ SƠ YÊU CẦU:

 • Thông báo thay đổi thành viên
 • Danh sách thành viên sau khi thay đổi
 • Quyết định của Hội đồng thành viên về việc thay đổi
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi
 • Bản sao chứng thực giấy tờ cá nhân của thành viên mới.
 
Top