THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Quantran

New member
#1
THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
(Trích dẫn Điều 13 Luật doanh nghiệp về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)
Như vậy, trường hợp Công ty thay đổi người đại diện theo pháp luật khác thay thế người cũ. Người đại diện theo pháp luật cũ, các thành viên góp vốn, chủ sở hữu phải có trách nhiệm thông báo gửi đến cơ quan cấp phép trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thay đổi.
Đối với trường hợp người đại diện theo pháp luật không thường xuyên ở Việt Nam trên 30 ngày thì phải làm văn bản ủy quyền cho người khác thay mặt thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan của người đại diện theo pháp luật hiện tại.
Ghi chú: Công ty có thể có một hoặc nhiều người làm đại diện theo pháp luật.

1. Điều kiện để làm người đại diện theo pháp luật
(Trích dẫn Điều 65 Luật doanh nghiệp về tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc, Tổng giám đốc)
  • Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này.
  • Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.
2. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật
(Trích dẫn Điều 14 Luật doanh nghiệp về trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:
  • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
  • Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
  • Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.
  • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật
(Trích dẫn Điều 43 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty)
Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần bao gồm các giấy tờ sau:
a) Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật
b) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;
c) Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;
Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;
Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp.
Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
 
Top