THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY

Quantran

New member
#1
THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY


Công ty có nhiều địa điểm kinh doanh khác ngoài trụ sở chính công ty đã đăng ký có thể đăng ký dưới hình thức thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh để hoạt động hợp pháp.
Về hình thức hoạt động, tùy theo nhu cầu của Công ty để lựa chọn cho phù hợp. Mỗi hình thức có những đặc điểm riêng biệt.

1. Tìm hiểu đặc điểm các hình thức Chi nhánh/ Văn đại diện/Địa điểm kinh doanh

a) Chi nhánh: Là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Chi nhánh có thể được lựa chọn hoạt động dưới hình thức phụ thuộc hoặc độc lập.
  • Đặc điểm của Chi nhánh phụ thuộc: Được kinh doanh các ngành nghề như công ty mẹ. Tuy nhiên hóa đơn, chứng từ xuất ra phải do công ty mẹ trực tiếp. Cuối năm báo cáo tài chính, quyết toán thuế chung với công ty mẹ.
  • Chi nhánh độc lập: Được kinh doanh ngành nghề như công ty mẹ, được đặt in hóa đơn và xuất trực tiếp cho khách hàng. Phải kê khai thuế định kỳ, báo cáo, quyết toán như công ty mẹ.
b) Văn phòng đại diện:
Là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.
Văn phòng đại diện chỉ được thay mặt công ty mẹ trao đổi, xúc tiến thương mại. Không được trực tiếp sinh lợi nhuận.
c) Địa điểm kinh doanh: Là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh. Lĩnh vực kinh doanh như công ty mẹ. Tuy nhiên, giao dịch với khách hàng như xuất hóa đơn phải phụ thuộc vào công ty mẹ.
LƯU Ý: Nghị định 108/2019/NĐ-CP đã sửa đổi cho phép Công ty được mở địa điểm kinh doanh ngoài khu vực địa chỉ trụ sở chính của Công ty. Như vậy công ty được đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh tùy ý trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

2. Thủ tục đăng ký thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh
a) Thủ tục thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện:

  • Thông báo thành lập Chi nhánh
  • Quyết định thành lập chi nhánh
  • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh
  • Biên bản họp (áp dụng cho Công ty TNHH Hai thành viên, Công ty Cổ phần)
  • Giấy tờ chứng thực của người đứng đầu (CMND/CCCD/Hộ chiếu)
b) Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh:
  • Thông báo thành lập Chi nhánh
  • Giấy tờ chứng thực của người đứng đầu (CMND/CCCD/Hộ chiếu)
 
Top