Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn 2020

taiphamduc

New member
#1
Biên bản điều chỉnh hóa đơn được lập khi hóa đơn đã gửi cho người mua; đã giao hàng hóa/dịch vụ, xảy ra sai sót; người bán và người mua đã kê khai thuế nhưng lại phát hiện ra hóa đơn có sai sót.
Cụ thể hơn, theo Khoản 3, Điều 20, Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính thì các trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ cho người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện ra sai sót thì người bán và người mua cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn hoặc lập thỏa thuận bằng văn bản có ghi rõ sai sót.
Với những trường hợp hóa đơn ghi sai đơn giá, cần điều chỉnh tăng/giảm số lượng hàng hóa, giá bán, tiền thuế GTGT,... bạn sẽ dùng mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn như bên dưới.

proxy.php?image=https%3A%2F%2Feinvoice.vn%2FFileUpload%2FArticleMaterials%2Fimages%2Fbien-ban-dieu-chinh-hoa-don-4.jpg&hash=da1278290defe4eb89d3e830261c2f1f


Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn khi sai đơn giá

Nguồn: einvoice.vn
 
Top